Reglement

Het plaatsen van advertenties op deze site is gratis. Voor opgave van een advertentie moet een gebruikersaccount aangemaakt worden, tenzij men al geregistreerd is op deze site. Dan kan men inloggen met deze gegevens.

De inloggegevens zijn nodig om advertenties te wijzigen, de termijn te verlengen of de advertentie te verwijderen. De advertenties moeten direct of indirect te maken hebben met twirl/majorette.

De webmaster behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen.

Het plaatsen van commerciële advertenties is niet toegestaan. Deze zullen worden verwijderd.

Het plaatsen van links naar commerciële websites is verboden.

De advertentietermijn verstrijkt na 45 dagen. Eén week voor het verstrijken van deze termijn krijgt men hierover automatisch bericht. Wordt de termijn niet verlengd dan wordt de advertentie automatisch verwijderd.

top